Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu
ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zwoleniu przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00-15:00
telefon: (48) 676-23-12
zwolen@psse.waw.pl

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Kampania " Dopalacze kradną życie" "Profilaktyczny Program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

Zgodnie z założeniami polityki wytyczonej przez Wojewodę Mazowieckiego w obszarze profilaktyki zażywania nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, która to polityka jest  także realizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, skoordynowano działania profilaktyczne z Komendą Powiatową Policji w Zwoleniu oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu.

W okresie od 17XI-14XII. 2015r przeprowadzono w 7 placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu zwoleńskiego prelekcję dla rodziców, grona pedagogicznego podczas wywiadówek na temat:" Zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków, dopalaczy". Edukacja objęto 560 osób.

Galeria zdjęć


strony internetowe www.gimnazjum-zwolen.pl/aktualnosci/625-dopalacze-kradna-zycie
www.pgprzylek.pl/teksty,aktualnosci,4,1,spotkanie_z_rodzicami,378.html
pgsydol.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,44,186&id=173&antion=show

Czytaj więcej

Komunikaty

Stacja nieczynna


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje, że dzień 24.XII.2015r ( Wigilia) jest dniem wolnym od pracy.

Czytaj więcej

Praktyki studenckie

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zwoleniu uczestniczy w Rządowym Programie Praktyk Studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania z naszą ofertą.

1. PRAKTYKANT ODDZIAŁU NADZORU BIEŻĄCEGO

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu

ul. Bogusza 37

26-700 Zwoleń

 

ZGŁOSZENIE NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ
w  PSSE w Zwoleniu

 

1. IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………

2. DATA URODZENIA…………………………………………………………….................................

3. ADRES DO KORESPONDENCJI……………………………………………………………….........

4. TELEFON………………………………………………………………...........................................
5. E-MAIL………………………………………………………………...............................................
6. WYKSZTAŁCENIE……………………………………………………............................................

-  Nazwa uczelni……………………………………………………………………………….................

- Wydział………………………………………………………………………………………................

- Kierunek……………………………………………………………………………………...................

-  Rok / semestr studiów……………………………………………………………………..................

7. 7. WYRAŻAM CHĘĆ ODBYCIA PRAKTYKI:

-  Komórka organizacyjna……………………………………………………………………...............

-  Proponowany termin praktyk…………………………………………………………….................

-  Wymiar praktyk…………………………………………………………………………….................

8. 8. UZASADNIENIE WYBORU……………………………………………………………………............

9. 9. POTWIERDZENIE KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PSSE W ZWOLENIU W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA / NIE PRZYJĘCIA* PRAKTYKANTA NA PRAKTYKĘ W 2015 r.

                                                                                             ………………………...

                                                                                                                                                           (podpis kierownika komórki organizacyjnej)    

* niewłaściwe skreślić

 

………………………………….                                                                       ………………………………….                

       (miejscowość, data)                                                                          (podpis osoby wnioskującej)

 

Załączniki:

- zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta / kopia dyplomu ukończenia uczelni (szkoły)

- skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie praktyk dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm."

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą jednostką i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 486762312 lub mailowo pod adresem: zwolen@psse.waw.pl

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Nie ma dostępnych aktualności.