Przejdź do treści
 

Strona archiwalna.
Nowa strona dostępna jest pod adresem

 

https://www.gov.pl/web/psse-zwolen

 

Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu
ul. Bogusza 37, 26-700 Zwoleń

 

e-mail: zwolen@psse.waw.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej (/pssezwolen/skrytka)

Godziny pracy:poniedziałek-piątek (7:30-15:05)

W sprawie skarg i wniosków Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu przyjmuje w poniedziałki w godz: 13:00-15:00.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w zakładce RODO.

 

Całodobowa infolinia

CENTRUM KONTAKTU COVID-19

+ 48 22 25 00 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 

MOBILNY PUNKT POBORU WYMAZÓW NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

tzw. drive-thru

Zwoleń, Aleja Pokoju 5 (obok przychodni)

tel. 501-556-313

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zwoleniu, pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu jest dr nauk med.Teresa Kacperczyk-Baran.

Obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu obejmuje powiat zwoleński tj. miasto Zwoleń oraz gminy: Zwoleń, Tczów, Kazanów, Przyłęk, Policzna.

https://niepodlegla.gov.pl/Czerwony napis

Strona główna

Aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

I. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Informacja dla parafian parafii pw Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu

WAŻNE!

Wszystkie osoby, które w dniu 30 sierpnia 2020 r. przejęły Komunię Świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Św. W Zwoleniu, a które zaobserwują u siebie niepokojące objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem SARS COV-2 proszone są o niezwłoczny kontakt telefoniczny z lekarzem pierwszego kontraktu.

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy - platforma gabinet.gov.

Z dniem 22.10.2020 r. lekarze POZ kierujący pacjentów na badania w kierunku SARS-Cov-2 wpisują zlecenia wyłącznie na platformie gabinet.gov.pl

Jeżeli dla pacjenta niesamodzielnego konieczna jest karetka wymazowa, należy to zaznaczyć w systemie. Zaznaczenie potrzeby karetki wymazowej jest bezwzględnym warunkiem jej wysłania do pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają dostępu do platformy gabinet.gov.pl wysyłają zgłoszenia na badania pacjentów niesamodzielnych na formularzu Zlecenia testów w kierunku SARS na stronie internetowej wsse.waw.pl

Czytaj więcej

Informacja dotycząca komunikatów przedstawiających sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu zwoleńskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

24.11.2020

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zwoleniu informuje, że od dnia 24 listopada br. dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń Sars-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 będą upubliczniane w sposób scentralizowany, bezpośrednio z odpowiednich systemów informacyjnych na stronie https://www.gov.pl/

W związku z tym, na stronie internetowej PSSE w Zwoleniu nie będą publikowane codzienne komunikaty przedstawiające sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu zwoleńskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

DOTYCZY PISEMNYCH DECYZJI W SPRAWIE KWARANTANNOWANIA

I. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu informuje, że w aktualnym stanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zaistniała sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiająca doręczanie decyzji o nałożeniu kwarantanny na piśmie w trybie art. 33 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.).
II. Decyzja o nałożeniu kwarantanny jest przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie (art. 33 ust. 3a pkt 1 ww. ustawy). Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania.
III. Informacja wynikająca z § 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, z późn. zm.):

  1. Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.
  2. W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
  3. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje powyższe oświadczenie osoby kwarantannowanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
  4. Oświadczenie zawiera:

1)    dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:

a)    imię i nazwisko,

b)   numer PESEL, jeżeli go posiada,

c)    serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli;

2)    dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;

3)    podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

  1. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.
  2. Powyższe ustalenia dotyczą osób:

1)    poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia;

2)    poddanych obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ww. ustawy;

3)    będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ww. ustawy;

osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobami poddanymi obowiązkowej kwarantannie, o których mowa w pkt 1-3.

Czytaj więcej

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ O KWARANTANNIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu nie wydaje zaświadczeń o odbyciu kwarantanny.

 

Czytaj więcej

Ostrzeżenie PPIS w Zwoleniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu w związku z przypadkami naruszenia obowiązków nałożonych na osoby kwarantannowane oraz naruszenie zasad przepisów mających na celu ograniczenie epidemii COVID -19 we współpracy z Komendą Policji będzie podejmował działania poprzez nakładanie kar administracyjnych na osoby naruszające prawo.

W dniu 03.04.2020 r. PPIS w Zwoleniu nałożył grzywnę na osobę, która złamała nakaz kwarantanny domowej opuszczając miejsce jej odbywania.

Czytaj więcej