Przejdź do treści

Sekcja Nadzoru Epidemiologii

Zadania:

Zadania Sekcji Epidemiologii 

W obszarze nadzoru nad chorobami zakaźnymi:  

 • Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi; 
 •  Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację, a tym samym niedopuszczenie do wystąpienia kolejnych zachorowań;
 • Prowadzenie rejestru podejrzeń i zachorowań na choroby zakaźne oraz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi zgłaszania i rejestracji;
 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu;
 • Opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych;
 • Opracowywanie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych sprawozdań statystycznych z zachorowań na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi;
 • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności;
 • Nadzór epidemiologiczny, w celu wczesnego wykrywania i likwidowania ognisk epidemicznych, mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego;
 • Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne;
 • Opracowywanie projektów decyzji lub wystąpień do innych organów o ich wydanie w przypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 • Ocena sytuacji epidemiologicznej powiatu zwoleńskiego.

W obszarze nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad obiektami ochrony zdrowia 

 • Nadzór nad publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami;
 • Działania w zakresie zapobiegania zakażeniom zakładowym, poprzez sprawdzanie przestrzegania reżimu higieniczno-sanitarnego oraz stosowania procedur prawidłowej dezynfekcji, sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi;
 • Kontrolowanie skuteczności procesów deratyzacji prowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej;
 • Kontrola obiektów, w których planowane jest świadczenie usług medycznych;
 • Opracowywanie projektów decyzji i postanowień, prowadzenie postępowań administracyjnych i/lub egzekucyjnych zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz sprawozdań z ich realizacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 maja 2010 r.w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie dokumentowania realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i okresu przechowywania tej dokumentacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012  w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W obszarze nadzoru nad szczepieniami ochronnymi 

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej  prowadzących szczepienia ochronne;
 • Kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych;
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami;
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych;
 • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych;
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia;
 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień. 

pliki do pobrania:

 

Formularz zgłoszenia Niepożądanego Odczynu po Szczepieniu przeciwko BCG (gruźlicy)

Formularz zgłoszenia Niepożądanego Odczynu po Szczepieniu innym niż BCG

AKCJA PROMOCYJNA ZASZCZEP W SOBIE CHĘĆ SZCZEPIENIA-   www.szczepienia.gis.gov.pl

 • miesięczne  z wykorzystania szczepionki DTaP podanej w miejscu DTP,sprawozdanie z wykorzystania szczepionki p/ko ospie wietrznej (druki);
 • kwartalne - przesyłane do 7 dnia po okresie sprawozdawczym tj.: sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg. ilości wykorzystanych szczepionek, sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg. informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie wraz z listą osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych (druki);
 • półroczne - przesyłane do 7 dnia po okresie sprawozdawczym tj. sprawozdanie z procentowego wykorzystania preparatów wielodawkowych (druki);
 • roczne - przesyłane do 21 dnia po okresie sprawozdawczym tj. sprawozdanie Mz-54 oraz tabelaryczne zestawienie ilości osób zapisanych do lekarza poz w poszczególnych rocznikach.