Przejdź do treści

Woda do spożycia

Informacja:

Ocena zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi

W 2014r. nadzorem sanitarnym objętych było 5 gmin tj. gm. Policzna, gm. Przyłęk, gm. Kazanów, gm. Tczów, miasto i gm. Zwoleń.

Ludność powiatu zwoleńskiego pod koniec 2014 roku wynosiła 37,266 osoby. Z tej populacji 29,892 osób korzysta z wody pochodzącej z urządzeń objętych stałym nadzorem sanitarnym. Stanowi to 80,2 %społeczeństwa (w 2013 roku 79,5 %). W 2014 r. przedłużono długość sieci wodociągowej w Zwoleniu i Kazanowie.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie powiatu zwoleńskiego są wody pochodzące z ujęć podziemnych.

Nadzór nad jakością wody do spożycia sprawowany był przez Państwową Inspekcję Sanitarną w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jakością wody poprzez: monitoringowe badania laboratoryjne oraz egzekwuje od producentów wody właściwą jej jakość. Producenci zobowiązani są do wykonywania badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej.

Badania te wykonywane są w laboratoriach posiadających udokumentowany system jakości.

Jakość wody w okresie całego roku nie budziła zastrzeżeń i odpowiadała wymogom rozporządzenia.

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę

W 2014 roku Sekcja Higieny Komunalnej obejmowała nadzorem sanitarnym 9 obiektów wodnych, w tym 1 wodociąg o produkcji od 1001÷10000 m³/d, 6 wodociągów o produkcji od 101÷1000 m³/d i 2 wodociągi o produkcji <100 m³/d.

Największy udział w zaopatrzeniu ludności w wodę w powiecie miały wodociągi produkujące wodę od 101÷1000 m³/d – 18,028 mieszkańców, następnie wodociąg produkujący wodę od 1001÷10000 – 10,540 osób, natomiast najmniejszą liczbę mieszkańców 1,328 zaopatrywały wodociągi <100 m³/d.

Wszystkie wodociągi sieciowe posiadają strefy ochronne ujęć wody. Szachty studzienne zamknięte są na stałe, zabezpieczone przed wodami opadowymi. Obiekty wyposażone w chloratory z podchlorynem sodu przewidzianym do dezynfekcji wody w przypadku awarii.

W 2014 roku w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrano do badań laboratoryjnych 41 próbki wody do spożycia i 3 próby na obecność bakterii z rodzaju Legionella.