Przejdź do treści

O stacji

PSSE w Zwoleniu została utworzona w 1954r.

Obszar działania Stacji obejmuje Powiat Zwoleń; obejmujący Gminy: Zwoleń, Przyłęk, Tczów, Kazanów, Policzna.

Funkcję Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zwoleniu sprawuje dr n.med. Teresa Kacperczyk- Baran

PSSE Zwoleń - rys historyczny, zadania na dziś i jutro.

100 lat temu (19 lipca 1919 r.) Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą Ustawę Sanitarną (Dz. U. Nr 63 poz 371). Dokument ten był najważniejszą podstawą prawną dla organizowania się całej służby zdrowia w Polsce, przede wszystkim dla przeprowadzenia zmian w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi nauki oraz poparciu społeczeństwa, które oczekiwało pomocy w walce z chorobami zakaźnymi.

Zasadnicza ustawa sanitarna w ogólnym zarysie określiła zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym. Dla tego rodzaju organu państwowego pierwszy raz użyto pojęcia "Inspekcja Sanitarna", której działalność obejmowała wszystkie jednostki terytorialne kraju.

Początki powstania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu sięgają 1954 r. Uchwałą Prezydium Rady Narodowej w Zwoleniu w 1956 r. został powołany Powiatowy Inspektor Sanitarny pełniący jednocześnie funkcję zastępcy kierownika Wydziału Zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Inspektorzy Sanitarno - Epidemiologiczni:

  1. 1956–1958 – Jan Pęksyk (felczer medycyny);
  2. 1958-1970 – Jan Kacperczyk (lekarz medycyny);
  3. 1975-1979 – Marian Fidor (lekarz medycyny)
  4. 1979-1992 – Danuta Majewska (lekarz stomatolog)
  5. Od 1 października 1992 r. do nadal – Teresa Kacperczyk-Baran (dr n. med. Specjalista Epidemiolog)

Do końca 1998 r. stacja była jednostką terenową i swoim nadzorem obejmowała 8 gmin: Garbatkę, Gniewoszów, Gózd, Tczów, Kazanów, Przyłęk, Policzna oraz miasto i gminę Zwoleń.

Od 1 stycznia 1999 r. PPIS w Zwoleniu jest Organem Administracji Publicznej należącym do struktur administracji zespolonej Państwowej Inspekcji Sanitarnej i swoim nadzorem obejmuje obszar powiatu zwoleńskiego tj. 5 gmin ( Tczów, Kazanów, Przyłęk, Policzna, Zwoleń).

W strukturach stacji działały:

  • w obszarze Higieny Komunalnej Laboratorium, które obejmowało następujące pracownie:

badania powietrza, badania gleby oraz badania wody a także

  • w obszarze Higieny Pracy - Laboratorium Badań Środowiskowych wykonujące badania natężenia hałasu, oświetlenia badania mikroklimatu oraz stężenia CO.

 

W okresie od 10 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2014 r. laboratorium badania wody działało w sieci akredytowanych laboratoriów badawczych Polskiego Centrum Akredytacji Obecnie jego działalność została zawieszona.

Dziś zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego Regulaminem Organizacyjnym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu działalność nadzorową wykonuje Oddział Nadzoru, w którym w poszczególnych obszarach działalności technicznej specjalizują się:

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Kosmetyków,

Sekcja Epidemiologii,

Sekcja Higieny Komunalnej,

Sekcja Higieny Pracy,

Sekcja Higieny dzieci i Młodzieży

Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru

Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Powiatowa Stacja-Sanitarno-Epidemiologiczna w Zwoleniu dysponuje niezbędnymi środkami technicznymi i wyposażeniem pozwalającym na prowadzenie działań związanych z działalnością inspekcyjną w sposób kompetentny i bezpieczny.

W strukturze organizacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Zwoleniu pod względem merytorycznym podlega Mazowieckiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Warszawie

Zgodnie z Polityką Jakości Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu realizuje zadania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) sprawując bieżący i zapobiegawczy nadzór nad warunkami środowiska, prowadzi działalność zapobiegawczą i p/epidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz kształtuje odpowiednie postawy i zachowania zdrowotne ludzi.

Nadrzędne cele jakościowe Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stanowią:

  • Osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych zadań poprzez nadzór nad przestrzeganiem warunków higieniczno-sanitarnych w celu ochrony zdrowia i życia ludzi;
  • Kompleksowe ujęcie zagadnień będących przedmiotem kontroli oraz sprawne i terminowe załatwianie spraw oraz
  • Zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami sytemu zarzadzania.

Powyższe cele osiągamy poprzez realizację zadań inspekcyjnych oraz innych z nimi związanych, z najwyższą zawodową starannością przez wdrożenie systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17020:2012 Ocena zgodności – wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję.

Inspekcja Sanitarna jest jednym z najważniejszych podmiotów realizujących politykę państwa w zakresie zdrowia publicznego.